jesion

23 teksty – auto­rem jest je­sion.

Może gdy­bym wie­dział ile cza­su mi zos­tało, bar­dziej do­cenił bym życie... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 30 października 2012, 21:23

Mówisz, że cier­pisz po roz­sta­niu? Pocze­kaj i spróbuj przeżyć widząc ukochaną osobę z kimś innym. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 1 marca 2012, 00:43

Cza­sami zwykłe rzeczy ro­bione z kimś wyjątko­wym stają się niezwykłe. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 26 lutego 2012, 11:16

Uważaj, aby bez­czyn­nie cze­kając na przyjście szczęścia w życiu, pier­wsza nie przyszła starość... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 21 lutego 2012, 11:25

Jeśli ko­goś nap­rawdę kocha­my to jes­teśmy w sta­nie dać tej oso­bie odejść w imię jej szczęścia 

myśl
zebrała 31 fiszek • 20 lutego 2012, 01:18

Miłość trze­ba pielęgno­wać jak kwiaty- jeśli jes­teś złym og­rodni­kiem, us­chnie... obum­rze bezpowrotnie... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 17 lutego 2012, 02:42

Nie ważne skąd pochodzi­my, ważne dokąd zmierzamy. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 25 stycznia 2012, 23:13

Bo to człowiek, a nie życie tworzy zamęt. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 24 stycznia 2012, 00:06

Nie ważne kim byłeś, ważne kim będziesz... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 stycznia 2012, 09:46

Jes­li chcesz osiag­nac suk­ces tak bar­dzo jak chcesz od­dychac, wte­dy od­niesiesz sukces. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 stycznia 2012, 14:35
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jesion

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność